علمای اسلام و مراجع معظم جمیعن عمامه رو بذارند بالاتر!

با نامه تکان دهنده عبدالله مومنی در باره فجایعی که در زندانهای امام خامنه ای در جریان است بار دیگر ثابت شد که این رژیم روی همه سفاکان تاریخ بشر را سفید کرده است. برای مردم ایران ثابت شد که دخالت دین در سیاست چه عواقب هولناکی برای جامعه می تواند داشته باشد . برای جهان روشن شد که دین سیاسی عاقبتی جز اوباش سالاری و حکومت بازجویان و شکنجه گران به بار نمی آورد. این پانزده ماه بعد از کودتا فرصتی مغتنم برای مردم ایران بود تا چهره واقعی علمای اسلام و مراجعی را که با سکوت خود مهر تایید بر جنایت اوباشان زدند بهتر آشنا شوند. آخوندهایی که عمر خود را صرف خواندن روضه حسین کرده اند امابا یزیدیان زمان همکاری نزدیک دارند تا مبادا “نظام” به خطر بیافتد!ننگ سکوت در باره شکنجه و فرو کردن سر بهترین فرزندان ایران در توالت برای گرفتن اعتراف دروغین و قتل آزادیخواهان را به کجا خوهید برد؟! این لکه ننگ بر پیشانی اسلام سیاسی تا ابد خواهد ماند. این شناخت شامل اصلاح طلبان سازشکاری که ید طولایی در مماشات با دیکتاتوری ولایت برای حفظ ساختار اوباش سالارانه حکومت اسلامی دارند نیز می شود. هر تلاشی برای حفظ رژیمی که بهترین فرزندان این خاک را به مسلخ می فرستد خیانتی نابخشودنی به ملت ایران است. سرنوشت چنین رژیمی نابودی است وهمه کسانی که با سکوت خود این فجایع را تایید کردند در کنار جنایتکاران تاوان سنگینی خواهند پرداخت

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s