معلوم نیست دیگر چطور باید بر سر برادران لاریجانی برینند تا اینان به خود بیایند؟!

احمدی نژاد دیروز با زیر سوال بردن مجلس و قوه قضاییه به ظاهر نمایشی این جمهوری دروغین پایان داد ورسمن استبدادی بودن این رژیم را اعلام کردو چهره عریان یک دیکتاتوری نظامی را به نمایش گذاشت.سخنان دیروز عروسک ستاد کودتا بار دیگر نشان داد سکوت؛ مماشات و عقب نشینی در برابر جنایتکاران مستقر در قرارگاه ثارالله چه عواقبی حتی برای برای خودیهای این رژیم از روسای دوقوه گرفته تا نماینگان مجلس فرمایشی خواهد داشت. اینک زمان آن رسیده تا وکیل الدوله ها عواقب عقب نشینی های خود را با هر اشاره ای که از بیت خامنه ای میامد از نزدیک ببینند.جالب اینجاست که هنوز هیچ واکنشی از سوی دو قوه کشور در برابر این جسارت احمدی نژاد دیده نمیشود. معلوم نیست دیگر چطور باید بر سر برادران لاریجانی برینند تا اینان به خود بیایند. هیچ امیدی بر توانایی اصولگرایان برای کنترل نظامیان کودتاجی نیست و با روند کنونی ودر نظر گرفتن حمایت مستمر شاه سلطان حسین خامنه ای از دولت کودتا، بحران اقتصادی، تحریم ها و خطر جنگ با شتاب بیشتری به فروپاشی این رژیم پوسیده نزدیک می شویم

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s