ایرانیان سبز، درود بر شرفتان که با حضورتان ثابت کردید تا آزادی ایران این جنبش ادامه دارد/خون ندا و سهراب پایمال شدنی نیست

امشب اشک شوق ریختم . بوسه میزنم بر دستان همه تهرانیهای سبز که با فریادهای خود لرزه برستونهای پوسیده این رژیم منحوس انداختند. امشب تهران نشان داد راهی جز پیروزی و آزادی در برابر مانیست.بعد از ماهها ارعاب و تهدید و سرکوب، فریاد های مرگ بر دیکتاتور نشان داد که مرگ استبداد از هر زمان دیگر نزدیکتر شده است. درود بر همه آزادگان سبز میهنم که امشب افتخار آفریدند .

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s