بیایید امشب با فریاد مرگ بر خامنه ای نوید آزادی را به گوش اسرایمان در اوین برسانیم

چشم امید همه دلاورانی که سرتسلیم در برابر ضحاک زمان فرو نیاوردند و در این راه شکنجه و تحقیر و زندان را به جان خریدند به ماست. ما به تک تک این عزیزان دربند مدیونیم. ما درس زندگی و مبارزه را ازاحمد زید آبادی، مجید توکلی، عیسی سحر خیز، بهاره هدایت و همه قهرمانان در بندمان آموخته ایم . اینک وقت آنست که درسمان را با فریاد مر گ بر خامنه ای پس بدهیم و شمع امید را در دل عزیزانمان روشنتر کنیم. هر فریادی امشب نور امید در دل اسیرانمان و لرزه ای بر جان جنایتکاران کودتاچی خواهد بود.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s