هر 8 ساعت

هیچ گروهی به اندازه جوخه اعدام جمهوری اسلامی معنای ” کار مضاعف، همت مضاعف” رهبر را خوب درک نکرد.http://www.google.com/reader/item/tag:google.com,2005:reader/item/998ce13f909669f2

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to هر 8 ساعت

  1. طنزی درناک، که هیچ وازه دیگری نمی تواندعظمت این فاجعه را گویا باشد

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s