جهان سوم داریم تا جهان سوم

در مصر :
ماشین پلیس به سمت تظاهر کنندگان حمله می کند. همه در می روند اما یکی می ایستد. ماشین می ایستد و بر میگردد

در ایران :
ماشین پلیس به سمت تظاهر کنندگان حمله می کند. همه در میروند. ماشین یکی را تعقیب می کند. می کُشد. از رویش رد می شود . دنده عقب می گیرد و یکبار دیگر از رویش رد می شودhttp://www.google.com/reader/item/tag:google.com,2005:reader/item/fcf970763679c561

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s