حضور شاه دزد در صف اول نماز پشت سرخامنه ای

عکس از حضور محمد رضا رحیمی معاون ا.ن پشت یسر خامنه ای با پرونده اختلاس میلیارد ها تومان از بیت الما ل که به لطف و حمایت ولی امر مسلمین جهان برای ادامه چپاول از مصونیت قضایی برخوردار است.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s