بیایید امشب با فریاد مرگ برخامنه ای به هاله بگوییم قاتلانش را آسوده نخواهیم گذاشت

خرداد از امروز آغاز شد با مرگ ندایی دیگر که مظلومانه جان خود را در راه آزادی ایران داد. برای ایرانیان راهی دیگر بجز همبستگی و نبرد بی امان تا رهایی از سلطه ضحاک نمانده است. هاله سحابی مظلومانه جان داد تا ما از این سستی و خمودگی بیدار شویم.امشب با فریاد مرگ بر خامنه ای به قاتلان هاله ها ؛ نداها و سهرابها خواهیم گفت تا سرنگونی کاخ استبداد گامی بیش نمانده است. قرار ما امشب ساعت 22

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s