سگهای ولایت امروز بوی تعفن لاشه ی حکومت اسلامی را به خیابانهای ایران آوردند

درو د بر مردم شجاع و دلیر ایران! درود بر مردم فهیم ایران! امروز به همه شما افتخار کردم! دست همه کسانی را که قدم رنجه کردند و به خیابانها آمدند می بوسم. امروز شما با حضور خود در سکوت بار دیگر نشان دادید که رژیم ملایان به زباله دان تاریخ پرتاب شده است و آنچه ار آن مانده است کفتارانی است که به زور سر نیزه و در آمد نفت میخواهند از این کالید گندیده حفاظت کنند غافل از اینکه این مرده زنده شدنی نیست. امروز نیزبرای ارعاب مردم تهران و مراکز استانها به دستور سپاهیان غارتگرکودتا تبدیل به پادگان نظامی شده بود اما حضور مردم در سکوت نشان داد که این رژیم تا چه حد حقیر شده است. ترس و اضطراب در نگاه سگهای تا دندان مسلح موج میزد.
حکومتی که باید قاعدتن با دروغهایی که در دوسال گذشته گفته بود باید امروز را به مناسبت رای چهل میلیونی مردم به نظام جشم می گرفت چنان به ذلالت افتاده که نمیداند تا کی میتوان به سرنیزه تکیه کرد. با ادامه راهپیمایی در شهرها حتی در سکوت این رژیم را برای همیشه دفن خواهیم کرد.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s