چرا وقتی‌ حامیان دیکتاتوری و خشونت در یک جامعه دموکراتیک حق فعالیت ندارند، در فضای مجازی باید حق فعالیت آزادانه داشته باشند؟

بزرگترین چالش جامعه و کشور ما در یک قرن اخیر چالش میان دموکراسی و دموکراسی خواهان از یک طرف، و دیکتاتوری و حامیانش از طرف دیگر بوده است. در صفوف حامیان دموکراسی، گروه‌های متفاوتی وجود داشته و همچنان وجود دارند، از مشروطه خواهان گرفته تا دینگرا‌ها و برخی‌ طیف‌های حامی‌ سوسیال دموکراسی. و در صفوف حامیان دیکتاتوری هم از سلطنت طلبان گرفته تا مذهبیون و کمونیست‌های طرفدار “دیکتاتوری پرولتاریا” را همچنان مشاهده می‌کنیم. همین صف بندی‌ها کماکان در میان ما ایرانیان وجود دارد، از جمله در فضای مجازی. سوالی که اینجا مطرح میشود این است که روزی که کشور استبداد زده ما به دموکراسی برسد و بتوانیم دموکراسی را در وطنمان نهادینه کنیم، آیا این دموکراسی شامل گروه‌های خشونت طلب که مانع‌ آزادی بیان و آزادی فعالیت سیاسی و مدنی دیگران هستند هم میشود؟ آیا این گروه‌های “دیکتاتور منش” میتوانند تحت لوای دموکراسی و با استفاده از حقوق دموکراتیک، در مسیر رشد و ترویج افکار دیکتاتوری خود، خواستار آزادی فعالیت علنی و تبلیغ برای شیوه‌های خشونت طلبانه خود بشوند؟ طبیعی و منطقی‌ است که پاسخ به این گروه‌ها نه خواهد بود، چرا که فعالیت آزادانه این گروه‌ها خطری برای دموکراسی و نهاد هایش خواهد بود. جهان هنوز چگونگی‌ به قدرت رسیدن آدولف هیتلر در آلمان را از طریق دموکراسی، با سو استفاده از دموکراسی و با توطئه علیه نهاد‌های دموکراسی را از یاد نبرده است…(1) با این توضیح چگونه است که افرادی که علناً از دیکتاتوری و حکومتی حمایت میکنند که به شدیدترین شکل دموکراسی و حقوق دموکراتیک مردم ایران را زیر پا له می‌کند، و یا حامیان گروه‌های به اصطلاح “اپوزیسیونی” که کوچکترین حق مخالفت و اظهار نظری علیه سازمان و رهبران خود برای دیگران قائل نیستند، آزادانه در رسانه‌‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی فعالیت میکنند و با انواع طرفند‌های مخرّب، در فعالیت دموکراسی خواهان اخلال ایجاد میکنند؟ به نظر من این تناقضی است که باید برای همه ما و به ویژه مدیران رسانه‌‌ها و شبکه‌های مجازی قابل تامل باشد. منبع http://azadi-esteqlal-edalat.blogspot.com/2011/09/blog-post_8204.html

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s